پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دوره فراخوان شده
دوره فراخوان شده

 دورههای فراخوان شده ،مورخ 98/11/5 لغایت 98/11/8 مرکز آموزش دکتر جوانشیر 

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/gps پیشرفته.doc 

 /UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/عکس های هوایی (2).doc

 /UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/مسئولین دفاتر (1).doc

redujavanshir/میانجی گری.doc

دورههای ... 

/uploads/GIS.doc

/uploads/gis.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های فراخوان شده دیماه 98 مرکز آموزش دکتر جوانشیر  

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/gisنامه دوره.pdf 

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/نامه دوره اصول و اجرای سدهای خاکی کوتاه.pdf 

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/نامه دوره امور پیمان و قراردادها.pdf 

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/نامه دوره مدیریت حوزه آبخیز.pdf 

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/نامه مدیریت مالی پیشرفته.pdf 

/UploadedFiles/XFiles/ctredujavanshir/نرم افزاربا سنجش از دور geomaticaنامه.pdf 

 

 

 

 

 

چاپ | ارسال به ديگران  |