جلسه شورای هماهنگی
نهمین جلسه شورای هماهنگی مجتمع دکتر جوانشیر با حضور رئیس و همکاران