مازنده به لطف و رحمت زهرائیم روزی که تمام خلق حیران هستند ما منتظر شفاعت زهرائیم